جشنواره لبخند

پژوهش

كمك به توسعة پژوهش در زمينه تغذيه براي رسيدن به اين هدف در زمينه هاي زير فعاليت مي نمايد:

  • كمك به انتخاب زمينه هاي پژوهشي تغذيه …

moshavere

آموزش همگاني تغذيه

آموزش گروههاي مختلف جامعه در زمينة روشهاي مناسب تهيه و نگهداري مواد غذايي و اصول تغذيه صحيح در سلامت و بيماري از طريق ارتباط مؤثر درجامعه با گروههاي مخاطب…
oraganic

آموزش دانشگاهي تغذيه

هدف اصلي از تشكيل ” آموزش دانشگاهي تغذيه“ (كادت) كوششي براي ارتقاء ‌كيفي سطح آموزش تغذيه در دانشگاهها مي باشد. براي رسيدن به هدف كلي، هدفهاي ويژه عبارتند از…